Vår metode

I Selvaag Prosjekt har vi inngående forståelse og kunnskap om prosessen våre kunder står overfor. Det er en lang rekke vurderinger, beslutninger, kvalitets- og budsjetthensyn som ligger til grunn for valg av totalentreprenør for et prosjekt. Det er hovedsaklig i tre hovedfaser i et prosjekt.

Steg 1

Kundekontakt

Uavhengig av størrelse og kompleksitet i ditt prosjekt, leder vi prosjektet gjennom ulike faser som alle krever spisskompetanse; Idé- og konseptutvikling i tidlig fase, planlegging og prosjektering, gjennomføring og oppfølging.

+ Les mer

Fra behov oppstår og frem til oppstart av prosjektet er det mange elementer et styre må gjennom. Det er gjerne store investeringer i spill, vi ser helheten av prosjektet og bistår som deres rådgiver der vi tar ansvar for å sikre en strukturert beslutningsprosess.

Det er viktig for oss at oppdragsgiver føler seg ivaretatt, uavhengig av hvor kompliserte oppgavene er og det skaper verdi for oppdragsgiver at vi er involvert i prosjektet helt fra starten.

Mange prosjekter starter med at man får utført en tilstandsrapport eller et skisseprosjekt/forprosjekt for å få kunnskap om bygningens tekniske tilstand eller belyse muligheter ved bygningene. Styret /oppdragsgiver vil ut ifra dette kunne gå videre med tiltak.

Selvaag Prosjekt vil være en rådgiver for styret i hele fasen frem mot beslutning i årsmøte/generalforsamling, der vi bistår styret med presentasjon og informasjon til beboerne.

Vår kompetanse omfatter alle faser i et prosjekt, fra første kontakt, tilstandsvurdering, prosjektering, prosjektgjennomføring og oppfølging.

Steg 2

Prosjektgjennomføring

Vi styrer prosjektet fra A til Å og sikrer en vellykket prosjektgjennomføring med god rådgiving, dyktige ansatte med bred erfaring og kompetanse på rehabilitering av borettslag og boligsameier.

+ Les mer

Å ta fatt på et rehabiliteringsprosjekt kan fremstå som en overveldende oppgave for de som sitter i styrer i borettslag og boligsameier. Rehabiliteringsprosjekter krever kompetanse og oppfølging som man ikke alltid selv besitter.

Selvaag Prosjekt har gjennom mange år opparbeidet seg den kompetansen og erfaringen som skal til for å få en vellykket prosjektgjennomføring.

Med bakgrunn i vår brede kompetanse og erfaring, langsiktighet og økonomisk gjennomføringsevne, er det vårt mål å være en preferert samarbeidspartner i de ulike rehabiliteringsprosjektene. Som totalentreprenør er det Selvaag Prosjekt som gjennom samspillsavtale med oppdragsgiver styrer prosjektet med vår prosjekt- og byggeledelse. Våre prosjekt- og byggeledere har det daglige ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av prosjektet. I utførelsesfasen følger vi opp at byggearbeidene utføres iht. avtaler og kontrakter som er inngått. Vi leder anskaffelses- og kontraheringsprosessene og tar ansvar for HMS, økonomi- og fremdriftsstyring i prosjektene. Det vil videre være Selvaag Prosjekt som, overfor oppdragsgiver, stiller garantier i byggetid og reklamasjonstid, samt fortløpende tar det økonomiske ansvaret og forskutterer utlegg ved gjennomføringen.

I vårt samspill med oppdragsgiver er det Selvaag Prosjekt som inngår kontrakter med leverandører / underentreprenører / konsulenter og har det fulle ansvar for at alle leveranser skjer til rett tid, riktig kvalitet og riktig pris. Åpen Bok Kost+ prinsippet innebærer at oppdragsgiver til enhver tid har fullt innsyn i prosjektets økonomi og gjennomføring, til alle innkjøp og avtaler som inngås og at alle innkjøp og avtaler viderefaktureres oppdragsgiver til netto selvkost kun tillagt avtalt påslag til Selvaag Prosjekt.

Steg 3

Oppfølging

Som totalentreprenør følger vi opp leverandørenes forpliktelser gjennom hele reklamasjonsperioden uten merkostnader for oppdragsgiver.

+ Les mer

Oppfølging av etterarbeider, garanti- og reklamasjonsarbeider er det Selvaag Prosjekt som har det fulle ansvaret for og som følger opp at dette blir fortløpende håndtert, vederlagsfritt for oppdragsgiver.

Fordeler ved å benytte Selvaag Prosjekt

Én kontraktspart

Styrer prosjektet fra A - Å

Solidaransvar

Les mer

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!