Vår metode

I Selvaag Prosjekt har vi inngående forståelse og kunnskap om prosessen våre kunder står overfor. Det er en lang rekke vurderinger, beslutninger, kvalitets- og budsjetthensyn som ligger til grunn for gjennomføring av et prosjekt.

Steg 1

Tidlig fase

Uavhengig av størrelse og kompleksitet i ditt prosjekt, leder vi prosjektet gjennom ulike faser som alle krever spisskompetanse; Idé- og konseptutvikling i tidlig fase, planlegging og prosjektering, gjennomføring og oppfølging.

+ Les mer

Fra behov oppstår og frem til oppstart av prosjektet er det mange elementer et styre, eller byggherre, må gjennom. Vi ser helheten i prosjektet og bistår som deres rådgiver der vi tar ansvar for å sikre en strukturert beslutningsprosess. Vi tar ansvar for hele prosjektløpet på den måten faller ikke ansvaret imellom flere aktører, slik det kan gjøre hvis byggherren velger ulike leverandører for de ulike fasene av prosjektet.

Det er viktig for oss at oppdragsgiver føler seg ivaretatt, uavhengig av hvor kompliserte oppgavene er. Det skaper verdi for oppdragsgiver at vi er involvert i prosjektet helt fra starten. Overordnet deler vi gjerne et prosessen i tre: Tidlig fase med oppstart, prosjektering og planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Mange prosjekter starter med at man får utført en tilstandsrapport eller et skisseprosjekt/forprosjekt for å få kunnskap om bygningens tekniske tilstand og belyse muligheter ved bygningene. Vi kan utarbeide energirapport og bidra til å søke økonomisk støtte til gjennomføring av prosjekter. Det gir styret/byggherre et godt grunnlag for å prioritere rekkefølge og hvilke tiltak de vil gjennomføre.

Selvaag Prosjekt vil være en rådgiver for styret/byggherre i hele fasen frem mot beslutning. For borettslag og sameier bistår vi gjerne styret med presentasjon på generalforsamling/årsmøte og informasjon til beboerne.

Steg 2

Prosjektgjennomføring

Vi styrer prosjektet fra start til slutt og sikrer en vellykket prosjektgjennomføring med god rådgiving og dyktige ansatte med bred erfaring og kompetanse på rehabilitering.

+ Les mer

Å ta fatt på et rehabiliteringsprosjekt kan oppleves som overveldende fordi det krever kompetanse og oppfølging som man ikke alltid selv besitter.

Selvaag Prosjekt har gjennom mange år opparbeidet seg den kompetansen og erfaringen som skal til for å få en vellykket prosjektgjennomføring.

Med bakgrunn i vår brede kompetanse og erfaring, langsiktighet og økonomisk gjennomføringsevne, er det vårt mål å være en preferert samarbeidspartner i de ulike rehabiliteringsprosjektene. Som totalentreprenør er det Selvaag Prosjekt som styrer prosjektet med vår prosjekt- og byggeledelse enten basert på en samspillsavtale med åpen bok eller en avtale om fast pris. Våre prosjekt- og byggeledere har det daglige ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av prosjektet.

I gjennomføringsfasen følger vi opp at byggearbeidene utføres i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått. Vi leder anskaffelses- og kontraheringsprosessene og tar ansvar for HMS, miljø, kvalitet, økonomi- og fremdriftsstyring i prosjektene. Det vil videre være Selvaag Prosjekt som, overfor oppdragsgiver, stiller garantier i byggetid og reklamasjonstid, samt fortløpende tar det økonomiske ansvaret og forskutterer utlegg ved gjennomføringen.

I vårt samspill med oppdragsgiver er det Selvaag Prosjekt som inngår kontrakter med leverandører/underentreprenører/konsulenter og har det fulle ansvar for at alle leveranser skjer til rett tid, riktig kvalitet og riktig pris, og med fokus på bærekraft.

Selvaag Prosjekt er underlagt Åpenhetsloven og har rutiner for å sikre at lønns- og arbeidsvilkår ivaretas.

Steg 3

Oppfølging

Som totalentreprenør følger vi opp underleverandørenes forpliktelser gjennom hele reklamasjonsperioden uten merkostnader for oppdragsgiver.

+ Les mer

Oppfølging av etterarbeider, garanti- og reklamasjonsarbeider er det Selvaag Prosjekt som har det fulle ansvaret for og som følger opp at dette blir fortløpende håndtert, vederlagsfritt for oppdragsgiver.

Fordeler ved å benytte Selvaag Prosjekt

Én kontraktspart

Styrer prosjektet fra A - Å

Solidaransvar

Les mer

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!